Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się w ciągu 24h!

  Jestem zainteresowany:

  Hale staloweKonstrukcje stalowePłyty elewacyjneŚwietlikiKonstrukcje pod PVBlachowniceInne

  Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz ją wycofać. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobex sp. z o.o.

   

  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

   

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 14.06.2021r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania
  o udzielenie Zamówienia dotyczącego zakupu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych (5 szt.) w ramach realizacji projektu
  pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o poddziałanie
  3.2.1 „Badania na rynek” działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
  Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi
  w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r.

   

  W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:

  Tomsystem Sp. z o.o.

  Ul. Miłocińska 15a, 35-232 Rzeszów

  NIP: 5170201295

   


  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

   

  Program Operacyjny Polska Wschodnia

  Oś priorytetowa: 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

  Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

  Kamień 27.04.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/IR/IV/2021

  1. Dane dotyczące Zamawiającego.

  Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

  Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

  NIP: 814-123-97-99

  REGON: 690382330

  Telefon: (15) 838 10 16

  E-mail: biuro@kobexstal.pl

  Strona internetowa: https://www.kobexstal.pl

   

  I. Informacje ogólne.

  1. Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych (5 szt.) w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r.
  2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 ustawy kodeks cywilny, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja ta będzie  zawierać co  najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
  3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
  7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

   

  II. Opis przedmiotu Zamówienia.

  1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych (5 szt.) o parametrach i funkcjonalnościach obejmujących co najmniej (podane wartości należy traktować jako minimalne, chyba że inaczej zastrzeżono):

  1) Dedykowany do spawania metodą MIG-MAG.

  2) Panel operatorski do programowania dotykowy o przekątnej min. 12”.

  3) Panel operatorski powinien być z kolorowym, dotykowym ekranem.

  4) Robot wyposażony w kontroler.

  5) Liczba osi min. 6.

  6) Robot wyposażony ma być w sensor dotyku.

  7) Minimalny zasięg ramienia robota 1300 mm.

  8) Źródło prądu musi być wykonane w technologii inwertorowej.

  9) Możliwość spawania prądem pulsacyjnym.

  10) Prąd spawania min. 350 amper.

  11) Źródło wyposażone w wyświetlacz cyfrowy umożliwiający odczytanie podstawowych

  parametrów spawania w tym min. prąd spawania, napięcie, program spawania.

  12) Znamionowanie źródła prądu na 100% min. 310 amper (przy 40° Celsjusza).

  13) Możliwość automatycznego zmiennego spawania łukiem standardowym i pulsacyjnym.

  14) Możliwość ręcznej i automatycznej regulacji poziomu wypełnienia krateru początkowego

  i końcowego.

  15) Spawanie drutem o średnicach min. 0,8; 1,0 i 1,2.

  16) Programy spawania edytowane w źródle prądu.

  17) Elektroniczny, automatyczny dobór.

  18) Podawanie drutu poprzez czterorolkowy podajnik.

  19) Wyposażone w wbudowaną chłodnicę.

  20) Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym.

  21) Poziom ochrony: min. IP23.

  22) Każde stanowisko zrobotyzowane musi być wyposażone w system monitoringu i zapisywania

  wszystkich parametrów spawania (w tym m.in. prądu spawania, napięcia, zużycia drutu

  spawalniczego, zużycia gazów technicznych, czasów spawania, odchyleń od zadanych

  parametrów). Monitoring danych musi być w czasie rzeczywistym. Otrzymywane dane muszą

  być eksportowane w formatach umożliwiających ich dalsze przetwarzanie, w tym kalkulację

  kosztów.

  23) Przesyłanie danych o procesie spawania musi następować poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi.

  24) Zapisywanie danych musi następować nawet przy braku połączenia z siecią Wi-Fi, robot ma

  mieć możliwość czasowego rejestrowania danych min. do 72 godzin.

  25) Możliwość zapisu danych na serwerze Zamawiającego.

  26) Możliwość zapisania stworzonego programu spawania i przenoszenia go na inne stanowiska.

  27) Możliwość zapisania wykonanego procesu spawalniczego jako dedykowany program

  i przeniesienie go na inne stanowisko zrobotyzowane.

  28) Przycisk „stop” do każdego stanowiska.

  29) Możliwość spawania drutem z szpuli K-300 oraz drutu z beczki.

  30) Możliwość tworzenia programów spawalniczych poprzez wskazanie: grubości elementów

  spawanych, rodzaj spoiny, rodzaj materiału spawanego, rodzaj gazu osłonowego, rodzaj

  spoiwa łączącego.

  31) Ramię robota ma być umieszczony centralnie pomiędzy dwoma stołami o wymiarach 1000

  mm x 2000 mm.

  32) Stoły mają być umieszczone równolegle według dłuższego boku, przy czym odległość

  pomiędzy stołami nie może być większa niż 200 mm.

  33) Stoły mają być wykonane z stali utwardzonej z siatką otworów montażowych o średnicy

  otworów 28 mm z rozstawem linii siatki co 100 mm, minimalna grubość blatu stołu 25 mm.

  34) Stoły mają być wyposażone w nogi o wysokości 850 mm.

  35) Stoły wraz z robotem należy tak zaprojektować aby możliwe było ich przemieszczanie bez

  konieczności dokonywania kalibracji.

  1. Podkreśla się, że Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia personelu Zamawiającego związanych z Przedmiotem Zamówienia. Wszelkie koszty dotyczące zapewnienia odpowiedniej przestrzeni, zasilania itp. związane z miejscem instalacji przedmiotu Zamówienia ponosi Zamawiający.
  2. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z opisem przedmiotu Zamówienia.
  3. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia:

  1) 42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy.

   

  IV. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

  1) Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.

  2) Zakończenie: (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia) – nie później niż 19 tygodni od dnia zawarcia umowy.

  1. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt
  2. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
  3. Miejsce realizacji dostaw: obiekt wskazany przez Zamawiającego pod adresem wskazanym w cz. I Ogłoszenia.

   

  V. Warunki wykonania Zamówienia.

  1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzeń objętych Zamówieniem, w tym szkolenia personelu Zamawiającego w niezbędnym zakresie.
  2. Czynności, o których mowa w pkt 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego pod adresem określonym w cz. I Ogłoszenia w miejscu przez niego wskazanym.
  3. Urządzenie objęte Zamówieniem ma być fabrycznie nowe (rok produkcji: 2021), dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
  5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami, oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.

   

  VI. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1) Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:

  a) Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.

  b) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r. przez co rozumie się:

  2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia.

   

  1. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia;, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.
  2. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
  3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:

   

  1) Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – powinno być dołączone do oferty – dotyczy konsorcjum.

  2) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

  3) Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem – dotyczy konsorcjum.

  4) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.

  5) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy – dotyczy konsorcjum.

  6) Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 1).

  7) Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) musi samodzielnie spełniać w przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.

  8) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  9) W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców – członków konsorcjum.

  10) Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

   

  VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.

  1. Na etapie składania ofert Wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
  2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:

  1) W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 4.

  2) W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) i pkt 2 Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

   

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można pozyskać dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) w sposób w nim wskazany – to Wykonawca składa do oferty ich odpowiedniki pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.
  2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
  5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.
  6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).
  7. Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.

   

  VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie, w tym poprzez Bazę Konkurencyjności.
  2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131 001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
  3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 14.05.2021 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do upływu dnia 21.05.2021 r.
  4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.

   

  IX. Wymagania dotyczące wadium.

  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów.

   

  X. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
  2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
  3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
  5. Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Ogłoszeniem, a także z innych powodów istotnych dla Zamawiającego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawców.
  6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
  7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
  8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty.

   

  XI. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.05.2021 r. do godz. 10:00.
  2. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
  3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  XII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty

  1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.
  2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.
  3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące w postaci wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzenia objętego Zamówieniem.

   

  XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami (K):

  Kryteria wyboru ujęte w tabeli do przetargu 1 IR IV 2022

  2. Liczba punktów za poszczególne kryteria dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

  P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)

  1. Za ofertę najkorzystniejszą odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
  2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z regułami wynikającymi z pkt 1 i 2.

   

  XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  Nie dotyczy.

   

  XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami Ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia na portalu Baza Konkurencyjności, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, w tym oferowaną cenę lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
  3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia po dokonaniu niezbędnych uzupełnień wynikających z złożonej przez Wykonawcę oferty.
  4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  5. Wykonawca może zaproponować w formularzu ofertowym do rozważenia dla Zamawiającego sugerowane warunki płatności, inne niż przewidziane w zał. nr 3 (wzór umowy).

   

  XVI. Załączniki.

  Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:

  1. Formularz ofertowy Wykonawcy
  2. Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia
  3. Wzór umowy
  4. Klauzula informacyjna RODO
  5. Odpowiedzi na pytania oferentów