Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się w ciągu 24h!

  Jestem zainteresowany:

  Hale staloweKonstrukcje stalowePłyty elewacyjneŚwietlikiKonstrukcje pod PVBlachowniceInne

  Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz ją wycofać. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobex sp. z o.o..

  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

  Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 17.01.2023r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  w wyniku postępowania dotyczącego budowy hali produkcyjnej,
  zadaszenia łącznika oraz wykończenia budynku biurowo-socjalnego,
  w zakresie określonym w zał. nr 5 (Dokumentacja Projektowa),
  z wyłączeniem fundamentów, dostawy konstrukcji stalowej oraz umeblowania i fotowoltaiki,
  w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:

  ZPHU RE-MAT Jan Kopacz

  37-430 Jeżowe 229

  Cena: 6 591 369,29 zł netto

   


  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 07.12.2022r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr I/IR/XII/2022

   

  I. Dane dotyczące Zamawiającego.

  Nazwa: KOBEX Sp. z o.o.

  Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

  KRS: 0000935677

  NIP: 5170421105

  REGON: 520570829

  Telefon: (15) 838 10 16

  E-mail: biuro@kobexstal.pl

  Strona internetowa: http://www.kobexstal.pl

   

  II. Informacje ogólne.

  1. Postępowanie przetargowe dotyczy budowy hali produkcyjnej, zadaszenia łącznika oraz wykończenia budynku biurowo-socjalnego, w zakresie określonym w zał. nr 5 (Dokumentacja Projektowa), z wyłączeniem fundamentów, dostawy konstrukcji stalowej oraz umeblowania i fotowoltaiki w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r. (Wytyczne).
  2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 ustawy kodeks cywilny, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego Ogłoszenia o Zamówieniu, a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez rozstrzygnięcia. Wykonawcom nie przysługuje uprawnienie do roszczenia o zwrot ewentualnych kosztów z tytułu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, w tym związanych z przygotowaniem ofert.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
  7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

  1) „Zamawiający” – KOBEX Sp. z o.o.

  2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ogłoszenia.

  3) „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.

  4) „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.

  6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

   

  III. Opis przedmiotu Zamówienia.

  1. Przedmiotem postępowania jest realizacja prac budowlanych obejmujących:

  w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej (zał. nr 5), z wyłączeniem fundamentów, dostawy konstrukcji stalowej oraz umeblowania i fotowoltaiki. Dokumentacja Projektowa może służyć Wykonawcy wyłącznie do przygotowania oferty. Niedopuszczalne jest jej wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu. Przedmiar robót jest dokumentem niewiążącym o charakterze jedynie pomocniczym.

  2. Podkreśla się, że Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich niezbędnych prac, w tym wykonania na swój koszt wymaganych według norm badań, sprawdzeń i operatów, nawet gdy nie wynikają one wprost (bezpośrednio) z treści Ogłoszenia wraz z załącznikami.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do starannego zapoznania się z Dokumentacją Projektową.
  4. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 45000000-7 Roboty Budowlane.

   

  IV. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

  1) Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.

  2) Zakończenie (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia) – nie później niż 35 tygodni od dnia zawarcia umowy.

  2. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt 1.
  3. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, określonych w pkt 6.5.2 ppkt 20 Wytycznych za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
  4. Miejsce realizacji Zamówienia: działka ewidencyjna nr 315/3 i 205/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Kamień.

   

  V. Warunki wykonania Zamówienia.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Dokumentacją Projektową oraz z zapisami Ogłoszenia, przy zachowaniu należytej staranności, wymagań sztuki budowlanej i najlepszej praktyki zawodowej.
  2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i ich zgodność Dokumentacją Projektową i instrukcjami Zamawiającego oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za bezwzględne dotrzymanie terminu zakończenia robót.
  3. Materiały przewidziane do realizacji Zamówienia muszą być nowe.
  4. Jeżeli w Dokumentacji Projektowej występują wskazania materiałowe na producenta bądź nazwy własne materiałów, produktów, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i mające na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów równoważnych innych producentów pod warunkiem, że spełniać one będą co najmniej takie same parametry techniczne, estetyczne i jakościowe po wyrażeniu wcześniejszej akceptacji w tym zakresie przez siebie.

   

  VI. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1) Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:

  a) Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.

  b) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 Wytycznych, przez co rozumie się:

  2) Posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 zł.

  3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia wynikającą z wykonania robót budowlanych polegających na budowie hali stalowej o powierzchni co najmniej 1500 m2, oraz wykończeniu budynku socjalno-biurowego o powierzchni co najmniej 200 m2, w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

  2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.
  3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
  4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:

  1) Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – powinno być dołączone do oferty – dotyczy konsorcjum.

  2) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

  3) Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem – dotyczy konsorcjum.

  4) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.

  5) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy – dotyczy konsorcjum.

  6) Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 1).

  7) Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) i ppkt 3) musi samodzielnie spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.

  8) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  9) W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców – członków konsorcjum.

  10) Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

   

  VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.

  1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
  2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:

  1) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 4.

  2) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia.

  3) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 2) Ogłoszenia – Kopia polisy od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodami opłacenia składki.

  4) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 3) Ogłoszenia:

   

  VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie, w tym poprzez Bazę Konkurencyjności.
  2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131 001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
  3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 27.12.2022 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do upływu dnia 04.01.2023 r.
  4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.

   

  IX. Wymagania dotyczące wadium.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania wadium.

   

  X. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną lub przesłana poprzez portal Baza Konkurencyjności.
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

  3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone według takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
  4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
  5. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
  7. Niniejsze postępowanie może w każdym czasie ulec unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi, o których mowa w a także z innych powodów istotnych dla Zamawiającego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawców.
  8. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
  9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
  10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w cz. VII pkt 8 Ogłoszenia.

   

  XI. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 09.01.2023 r. do godz. 10:00.
  2. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
  3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  XII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty.

  1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.
  2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.
  3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia, a w szczególności: koszty materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza, utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy, roboty związane z zabezpieczeniem placu budowy.

   

  XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami (K):

  tabela opisująca kryterium wyboru do dotacji I/IR/XII/2022

  2. Liczba punktów za poszczególne kryteria dla każdego rodzaju materiałów składającego się na Zamówienie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

  P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)

  3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
  4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z regułami wynikającymi z pkt 1 i 2.

   

  XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  Nie dotyczy.

   

  XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami Ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia na portalu Baza Konkurencyjności, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, w tym oferowaną cenę lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
  3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia po dokonaniu niezbędnych uzupełnień wynikających z złożonej przez Wykonawcę oferty.
  4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

   

  XVI. Załączniki.

  Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:

  1) Formularz ofertowy Wykonawcy

  2) Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.

  3) Wzór umowy.

  4) Klauzula informacyjna RODO.

  5) Dokumentacja projektowa (link do pobrania > https://drive.google.com/file/d/18_E_9_LwNW76JqiNf_yW9Mun8ZBOMYe5/view?usp=share_link )

  6) Wykaz Robót.