Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się w ciągu 24h!

  Jestem zainteresowany:

  Hale staloweKonstrukcje stalowePłyty elewacyjneŚwietlikiKonstrukcje pod PVBlachowniceInne

  Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz ją wycofać. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobex sp. z o.o..

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 20.11.2020

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia dotyczącego dostawy automatu spawalniczego, w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01

  W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę:

  Nuova C.M.M. S.r.l, Via E. Fermi 12, Tezze sul Brenta (VI) Italy

   

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 13.10.2020 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/IR/X/2020

  I. Dane dotyczące Zamawiającego.

  Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

  Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

  NIP: 814-123-97-99

  REGON: 690382330

  Telefon: (15) 838 10 16

  E-mail: biuro@kobexstal.pl

  Strona internetowa: https://www.kobexstal.pl

   

  II. Informacje ogólne.

  1. Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu automatu spawalniczego w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01.
  2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 ustawy kodeks cywilny, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja ta będzie  zawierać co  najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
  3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
  7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

   

  1. „Zamawiający” – FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
  2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ogłoszenia.
  3. „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
  4. „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
  5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III pkt 1 Ogłoszenia.
  6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

   

  III. Opis przedmiotu Zamówienia.

  1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup automatu spawalniczego, zdolnego do zespawania ze sobą dwóch części profili teowych, powstałych w wyniku odpowiedniego rozcięcia dwuteownika gorącowalcowanego w jego średniku. Dodatkowo urządzenie powinno posiadać funkcję spawania profili blachownicowych (dwuteowych) dla wysokości średników niespotykanych w standardowych wymiarach profili gorącowalcowanych. Poglądowy rysunek przykładowego profilu z zaznaczeniem spoin znajduje się w załącznikach nr. 4 i 5.
  2. Urządzenie powinno posiadać minimalnie następujące parametry/funkcjonalności:
  • Udźwig rolek transportowych: min 1000 kg/m.
  • Możliwość spawania średników o grubości do min 20mm.
  • Możliwość spawania półek o grubości do min 35mm.
  • Maksymalna długość spawanego profilu: min 15 metrów.
  1. Elementy urządzenia:

  a)         Linia podająca z funkcją centrowania i wyrównywania:

  • Zestaw min 6 par kolumn pozycjonujących środnik, z ramionami oraz rolkami prowadzącymi dla utrzymywania środnika w odpowiedniej pozycji pionowej. Kolumny po obu stronach powinny pochylać się o 90 stopni dla umożliwienia załadunku.
  • Min 3 zespoły rolek pozycjonujących półkę do utrzymywania jej w prawidłowej pozycji.
  • Min 1 Panel sterowania.
  • System łączenia środnika i półki. System powinien umożliwiać dokładne ustawienie środnika i półki w pozycji która pozwoli wykonać pierwsze sczepianie na przedniej krawędzi- w przypadku spawania profili dwuteowych.

  b)         Urządzenia spawalnicze:

  • 2 kolumny.
  • 1 napędzany trawers pomiędzy kolumnami, służący do dociskania górnej części profilu podczas spawania.
  • Możliwość regulacji prędkość przesuwu spawanego profilu.
  • Prowadnice do prowadzenia półki i środnika spawanego profilu.
  • Urządzenie prostujące półki.
  • Min 2 głowice spawalnicze dla spawania technologią łuku krytego.
  • Min 2 głowice spawalnicze dla spawania technologią MIG/MAG.
  • System śledzenia z czujnikami laserowymi do automatycznej kontroli pozycji palnika.
  • Min 2 systemy odzyskiwania topnika.
  • Sterowanie wysokością spawania metodą MIG/MAG.
  • Min 2 jednostki spawalnicze AC/DC o mocy 400V, lub równorzędne rozwiązanie.
  • Min 2 palniki typu twin arch, lub równorzędne rozwiązanie do spawania metodą łuku krytego.
  • Min 2 palniki do spawania metodą MIG/MAG.
  • Min 2 źródła dla spawania MIG/MAG, zakres prądu 6-400A.

  c)         Linia rozładunkowa:

  • Rolki umieszczone na całej długości linii rozładunkowej.
  • Min 4 jednostki pochylające, służące do zmiany położenia gotowego profilu.
  1. Podkreśla się, że Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich niezbędnych do dostawy, montażu i uruchomienia kosztów związanych z Przedmiotem Zamówienia. Wszelkie koszty dotyczące zapewnienia odpowiedniej przestrzeni, zasilania itp., związane z miejscem instalacji Przedmiotu Zamówienia ponosi Zamawiający.

  Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z opisem Przedmiotu Zamówienia.

  Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 42662000-4 Sprzęt spawalniczy.

   

  IV. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

   

  1. Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.
  2. Zakończenie: (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia) – nie później niż 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt 1.
  4. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
  5. Miejsce realizacji dostaw: obiekt wskazany przez Zamawiającego pod adresem wskazanym w cz. I Ogłoszenia.

   

  V. Warunki wykonania Zamówienia.

  1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych urządzenia i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzeń objętych Zamówieniem.
  2. Czynności, o których mowa w pkt 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
  3. Urządzenia objęte Zamówieniem mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
  5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami, oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.

   

  VI. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

   

  1. Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
   1. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
   2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22.08.2019 r. przez co rozumie się:
  • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia.
  2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.
  3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
  4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:
  5. Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – powinno być dołączone do oferty – dotyczy konsorcjum.
  6. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
  7. Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem – dotyczy konsorcjum.
  8. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.
  9. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy – dotyczy konsorcjum.
  10. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 1).
  11. Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) musi samodzielnie spełniać w przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.
  12. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  13. W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców – członków konsorcjum.
  14. Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

   

  VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.

  1. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności będzie dokonywał oceny ofert, a następnie będzie badać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zbadania czy następny z wykonawców, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  2. W ramach Postępowania Wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
  3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:
   1. W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 4.
   2. W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) i pkt 2 Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
  4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można pozyskać dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) w sposób w nim wskazany, to Wykonawca składa wraz z ofertą ich odpowiedniki pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.
  5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  7. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
  8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.
  9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).
  10. Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.

   

  VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie.
  2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
  3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 30.10.2020 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do upływu dnia 06.11.2020 r.
  4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.

   

  IX. Wymagania dotyczące wadium.

  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów.

   

  X. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
  • Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
  • Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
  • Adnotacja o treści: Oferta w odpowiedzi na Ogłoszenie o Zamówieniu nr 4/IR/X/2020

  3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

  5. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

  7. Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Ogłoszeniem, a także z innych powodów istotnych dla Zamawiającego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawców.

  8. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

  9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty.

   

  XI. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 18.11.2020 r. do godz. 10:00.
  2. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
  3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  XII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty.

  1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.
  2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.
  3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące w postaci wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzenia objętego Zamówieniem.

   

  XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami (K):
  Opis kryterium /Waga
  1. Wysokość proponowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej netto za realizację oferowanych robót / 75 pkt
  2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi / 20 pkt
  3. Okres realizacji dostaw / 5 pkt

  Sposób przyznania punktacji
  Liczba punktów = (najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena podana w badanej ofercie)*100*75 %
  Liczba punktów = każdy rok gwarancji jakości i rękojmi powyżej minimalnego 2- letniego okresu to 5 pkt, przy czym łączna liczba punktów w tym kryterium nie może być wyższa niż 20 pkt.
  Liczba punktów = każdy tydzień dostawy poniżej okresu wskazanego w cz. IV pkt 2 Ogłoszenia okresu to 1 pkt, przy czym łączna liczba punktów w tym kryterium nie może być wyższa niż 5 pkt.

  Uwagi
  W przypadku zaoferowania ceny w euro, w celu porównania ofert, ceny w euro będą przeliczane na złote według kursu z dnia, o którym mowa w cz. XI pkt 1 Ogłoszenia.
  Okres gwarancji jakości należy podać w pełnych latach nie krócej niż 2 lata. Podanie krótszego niż 2 lata okresu gwarancji jakości i rękojmi powoduje odrzucenie oferty.
  Termin dostawy należy podać w pełnych tygodniach. Podanie terminu dostawy dłuższego niż 19 tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje odrzucenie oferty.

  2. Liczba punktów za poszczególne kryteria dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

  P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)

  1. Za ofertę najkorzystniejszą odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
  2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z regułami wynikającymi z pkt 1 i 2.

   

  XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  Nie dotyczy.

   

  XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia na portalu Baza Konkurencyjności, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
  3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia po dokonaniu niezbędnych uzupełnień wynikających z złożonej przez Wykonawcę oferty.
  4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

   

  XVI. Pozostałe warunki przetargu.

  1. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania w treści oferty warunków płatności.

   

  XVII. Załączniki.

  Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:

  1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
  2. Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.
  3. Wzór umowy.
  4. Rysunek 2D
  5. SCHEMAT 3D
  6. Wykaz zmian do ogłoszenia