Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się w ciągu 24h!

  Jestem zainteresowany:

  Hale staloweKonstrukcje stalowePłyty elewacyjneŚwietlikiKonstrukcje pod PVBlachowniceInne

  Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz ją wycofać. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobex sp. z o.o..


  SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w
  ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
  działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3
  Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-
  0002/19.
  CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego
  posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15
  MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel
  zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm
  kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz
  członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:
  1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez
  zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych
  zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w
  targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez
  przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz
  organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez
  animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych
  kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści
  finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości
  Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
  – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od
  01.01.2021r. do 31.12.2023r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w
  internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z
  zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach
  międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; –
  wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych
  projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na
  osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez
  pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i
  Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego
  niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o
  szeroko rozumiane innowacje.
  WARTOŚĆ PROJEKTU:
  wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN
  wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN
  dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN
  Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy
  do współpracy !!!