Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się w ciągu 24h!

  Jestem zainteresowany:

  Hale staloweKonstrukcje stalowePłyty elewacyjneŚwietlikiKonstrukcje pod PVBlachowniceInne

  Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz ją wycofać. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobex sp. z o.o..

  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 25.08.2022r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania dotyczącego zakupu prasy krawędziowej,
  w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o poddziałanie
  3.2.1 „Badania na rynek” działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej
  3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
  Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w
  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r.

  W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:Safandarley B.V.

  Kwinkweerd 11, 7241 CW Lochem, Holandia

  NIP: NL8522.28.661.B01

   


   

  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

   

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 29.06.2022r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/IR/VI/2022

  I. Dane dotyczące Zamawiającego

  Nazwa: KOBEX Sp. z o.o.
  Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71
  KRS: 0000935677
  NIP: 5170421105
  REGON: 520570829
  Telefon: (15) 838 10 16
  E-mail: biuro@kobexstal.pl

  Strona internetowa: http://www.kobexstal.pl

   

  II. Informacje ogólne

  1. Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu prasy krawędziowej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r. (Wytyczne).
  2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 ustawy kodeks cywilny, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego Ogłoszenia o Zamówieniu, a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez rozstrzygnięcia. Wykonawcom nie przysługuje uprawnienie do roszczenia o zwrot ewentualnych kosztów z tytułu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, w tym związanych z przygotowaniem ofert.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
   1) „Zamawiający” – KOBEX Sp. z o.o.
   2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ogłoszenia.
   3) „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
   4) „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
   5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
   6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

   

  III. Opis przedmiotu Zamówienia.

  1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup prasy krawędziowej o parametrach i funkcjonalnościach obejmujących co najmniej (podane wartości należy traktować jako minimalne, chyba że inaczej zastrzeżono):
   • Długość gięcia min 12 metrów.
   • Możliwość pracy w trybie tandemu min. 2 x 6m.
   • Nacisk min. 400 ton.
   • Skok min. 360 mm.
   • Otwarcie min. 750 mm (odległość pomiędzy stołem a belką górną bez uwzględnienia zacisków narzędzi).
   • Wybranie w ramie bocznej maszyny min. 800 mm.
   • Posadowienie w zagłębieniu fundamentu.
   • Wysokość robocza stołu maks. 1100 mm (powyżej zagłębienia).
   • System umożliwiający gięcie profili stożkowych bez obracania blachy płaskiej.
   • Podpory podtrzymujące zaginaną blachę po tylnej stronie stołu.
   • Mechanizm kompensacji strzałki ugięcia.
   • Odległość między kolumnami maszyny min. 5100 mm.
   • Osie sterowane CNC: Y1, Y2, X, R.
   • Min. 4 palce zderzakowe na każdą z maszyn sterowane manualnie.
   • Dokładność pozycjonowania w osi Y w zakresie min. +/- 0,005 mm.
   • Dokładność pozycjonowania w osi X w zakresie min. +/- 0,02 mm.
   • Zakres przejazdu w osi R min. 200 mm.
   • Palce zderzakowe z min. 3-ma punktami bazowania.
   • Odległość pomiędzy 3-cim punktem bazowania palców zderzakowych a linią gięcia min. 1300 mm,
   • Podwójny system prowadzenia belki górnej.
   • Tłok cylindra układu hydraulicznego z łożyskiem baryłkowym lub równoważne rozwiązanie.
   • Tryb pracy na pojedynczej maszynie z wykorzystaniem zabezpieczeń typu AKAS/Laser Safe lub równoważne rozwiązanie
   • Maksymalna długość gięcia na pojedynczej maszynie – min. 5800 mm.
   • Zestaw 2 przesuwnych podpór przednich o min. udźwigu 100 kg/sztuka.
   • Zbiornik oleju oddzielony od ramy maszyny.
   • Zbiornik oleju o pojemności min. 500 litrów.
   • Stół z regulacją w osi Tx oraz w osi Ty o maks. dopuszczalnym nacisku min. 300 T/m.
   • Hartowane zaciski narzędzi górnych i dolnych z symetrycznym systemem mocowania narzędzi pozwalającym na pionową wymianę narzędzi.
   • System mechanicznej kompensacji strzałki ugięcia sterowany CNC.
   • Komplet 2 konsol nadążnych wspomagających gięcie zsynchronizowanych z ruchem belki górnej, elektroniczne wspomaganie gięcia, do kątów do min. 60°.
   • Maks. dopuszczalne obciążenie konsol nadążnych min. 4000 Nm /komplet.
   • Minimalne wymiary stołu konsoli nadążnej: szerokość 650 mm, długość 1300 mm
   • Programowalna prędkość gięcia i podparcia konsol nadążnych (5-cio stopniowa regulacja).
  2. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia personelu Zamawiającego związanych z Przedmiotem Zamówienia. Wszelkie koszty dotyczące zapewnienia odpowiedniej przestrzeni, zasilania itp. związane z miejscem instalacji przedmiotu Zamówienia ponosi Zamawiający zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z odpowiednim wyprzedzeniem od Wykonawcy. Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, to Wykonawca nie może podnosić z tego tytułu zarzutów względem Zamawiającego.
  3. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z opisem przedmiotu Zamówienia.
  4. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 42636100-4 Prasy hydrauliczne.

   

  IV. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy. 2) Zakończenie (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia) – nie później niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt 1.
  3. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, określonych w pkt 6.5.2 ppkt 20 Wytycznych za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
  4. Miejsce realizacji dostaw: obiekt wskazany przez Zamawiającego pod adresem określonym w cz. I Ogłoszenia.

   

  V. Warunki wykonania Zamówienia.

  1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzenia objętego Zamówieniem, w tym szkolenia personelu Zamawiającego w niezbędnym zakresie.
  2. Czynności, o których mowa w pkt 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego pod adresem określonym w cz. I Ogłoszenia w miejscu przez niego wskazanym.
  3. Urządzenie objęte Zamówieniem ma być fabrycznie nowe (rok dostawy = rok produkcji), dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
  5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość maszyny i jej zgodność z przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego, a także za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.

   

  VI. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1) Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:

  a) Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.

  b) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 Wytycznych, przez co rozumie się:

  2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia..

  2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.

  3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:

  1) Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – powinno być dołączone do oferty – dotyczy konsorcjum.

  2) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

  3) Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem – dotyczy konsorcjum.

  4) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.

  5) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy – dotyczy konsorcjum.

  6) Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 1).

  7) Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) musi samodzielnie spełniać w przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.

  8) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  9) W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców – członków konsorcjum.

  10) Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

   

  VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.

  1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
  2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:
   1) W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3 i pkt 4.
   2) W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) i ppkt 2) Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można pozyskać dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) w sposób w nim wskazany – to Wykonawca składa do oferty ich odpowiedniki pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.
   4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
   5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
   6. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
   7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.
   8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).
   9. Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.

   

  VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie, w tym poprzez Bazę Konkurencyjności.
  2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131 001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
  3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 12.07.2022 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do upływu dnia 18.07.2022 r.
  4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.


  IX. Wymagania dotyczące wadium

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania wadium.


  X. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną lub przesłana poprzez portal Baza Konkurencyjności.
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone według takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
   4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
  2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
   6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
   7. Niniejsze postępowanie może w każdym czasie ulec unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi, o których mowa w a także z innych powodów istotnych dla Zamawiającego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawców.
   8. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
   9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
   10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje

   

  XI. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 01.08.2022 r. do godz. 10:00.
  2. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
  3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  XII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty.

  1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.
  2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.
  3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące w postaci wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzenia objętego Zamówieniem, w tym szkolenia personelu Zamawiającego w niezbędnym zakresie.

   

  XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami (K):

  2. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:
  P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)
  3. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z regułami wynikającymi z pkt 1 i 2.

   

  XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Nie dotyczy.

   

  XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami Ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia na portalu Baza Konkurencyjności, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, w tym oferowaną cenę lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
  3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia po dokonaniu niezbędnych uzupełnień wynikających z złożonej przez Wykonawcę oferty.
  4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  5. Wykonawca może zaproponować w formularzu ofertowym do rozważenia dla Zamawiającego sugerowane warunki płatności, przy czym nie mniej niż 10 % wynagrodzenia musi pozostawać w dyspozycji Zamawiającego do czasu zakończenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w cz. IV pkt 1 ppkt 2 Ogłoszenia.

   

  XVI. Załączniki.

  Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:

  1) Formularz ofertowy Wykonawcy

  2) Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.

  3) Wzór umowy.

  4) Klauzula informacyjna RODO.

  5) Odpowiedź na pytania oferentów