Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się w ciągu 24h!

  Jestem zainteresowany:

  Hale staloweKonstrukcje stalowePłyty elewacyjneŚwietlikiKonstrukcje pod PVBlachowniceInne

  Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz ją wycofać. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobex sp. z o.o.

  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 16.04.2023r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego dostawy i montażu
  wraz z przekazaniem do użytkowania instalacji fotowoltaicznej, w zakresie określonym w zał. nr 7 (Dokumentacja Projektowa),
  w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

   

  W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:

  SUNTRANS Sp. z o.o. Spółka komandytowa
  Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/12, 37-200 Przeworsk
  Cena: 1 120 000,00 zł netto

   


  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

   

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 11.04.2023r.

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/IR/IV/2023

   

  I. Dane dotyczące Zamawiającego.

  Nazwa: KOBEX Sp. z o.o.

  Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

  KRS: 0000935677

  NIP: 5170421105

  REGON: 520570829

  Telefon: (15) 838 10 16

  E-mail: biuro@kobexstal.pl

  Strona internetowa: http://www.kobexstal.pl

  II. Informacje ogólne.

  1. Postępowanie przetargowe dotyczy dostawy i montażu wraz z przekazaniem do użytkowania instalacji fotowoltaicznej, w zakresie określonym w zał. nr 7 (Dokumentacja Projektowa), w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z wymaganiami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r. (Wytyczne).

  2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 ustawy kodeks cywilny, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego Ogłoszenia o Zamówieniu, a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez rozstrzygnięcia. Wykonawcom nie przysługuje uprawnienie do roszczenia o zwrot ewentualnych kosztów z tytułu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, w tym związanych z przygotowaniem ofert.

  4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

  6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

  7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
  1) „Zamawiający” – KOBEX Sp. z o.o.
  2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ogłoszenia.
  3) „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
  4) „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
  6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

  III. Opis przedmiotu Zamówienia.

  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakresie określonym szczegółowo w Dokumentacji Projektowej (zał. nr 7), a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami i innymi właściwymi regulacjami / wytycznymi / zaleceniami.

  2. Podkreśla się, że Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich niezbędnych do dostawy, montażu i uruchomienia kosztów związanych z Przedmiotem Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich niezbędnych zgłoszeń, uzyskania zezwoleń i podjęcia wszelkich niezbędnych czynności formalno-prawnych w imieniu Zamawiającego umożliwiających pełne i niezakłócone korzystanie z Przedmiotu Zamówienia po dacie zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot Zamówienia ma być w dacie zakończenia jego realizacji gotowy do użytkowania, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli będzie wymagane) oraz innych niezbędnych uzgodnień, dokumentów, decyzji itd., które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Wszelkie koszty dotyczące zapewnienia odpowiedniej przestrzeni, zasilania itp., związane z miejscem instalacji Przedmiotu Zamówienia ponosi Zamawiający.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do starannego zapoznania się z Ogłoszeniem.

  4. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia:
  a) 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne.
  b) 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
  c) 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
  d) 71314100-3 Usługi elektryczne.
  e) 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną.
  f) 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych.

  IV. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
  1) Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.
  2) Zakończenie (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia) – nie później niż 20 tygodni od dnia zawarcia umowy.

  2. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt 1.

  3. Miejsce realizacji Zamówienia: działka ewidencyjna nr 315/3 i 205/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Kamień na nieruchomości pod adresem 36-053 Kamień, ul. Duble 71.

  V. Warunki wykonania Zamówienia.

  1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych, działań formalno-prawnych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) działania instalacji stanowiącej Przedmiot Zamówienia.

  2. Elementy objęte Zamówieniem mają być fabrycznie nowe (rok produkcji 2022 lub 2023), dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.

  3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.

  4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami, oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.

  5. Jeżeli w Dokumentacji Projektowej występują wskazania materiałowe na producenta bądź nazwy własne materiałów, produktów, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i mające na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów równoważnych innych producentów pod warunkiem, że spełniać one będą co najmniej takie same parametry techniczne, estetyczne i jakościowe po wyrażeniu wcześniejszej akceptacji w tym zakresie przez siebie.

  VI. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  2) Dysponują odpowiednimi zasobami ludzkimi, zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
  a) Kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający doświadczenie w kierowaniu robotami związanymi z budową co najmniej trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 150 kWp w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
  b) Co najmniej 2 pracownikami posiadającymi aktualne uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych.

  3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w postaci wykonania i przekazania do użytkowania w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie prowadzenia działalności, minimum trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 150 kW każda.

  4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  5) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.

  6) Posiadają potencjał techniczny konieczny do realizacji zamówienia.

  7) Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
  a) Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
  b) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 Wytycznych, przez co rozumie się:
  • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.

  3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

  4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:

  1) Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – powinno być dołączone do oferty – dotyczy konsorcjum.

  2) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

  3) Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem – dotyczy konsorcjum.

  4) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.

  5) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy – dotyczy konsorcjum.

  6) Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 7).

  7) Warunki określone w pkt 1 ppkt 1) – 6) muszą być spełnione samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawców składających wspólną ofertę

  8) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  9) W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców – członków konsorcjum.

  10) Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

  VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.

  1. Wykonawca w ramach ubiegania się o udzielenie Zamówienia składa Formularz Ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do Ogłoszenia wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2.

  2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w oparciu o następujące dokumenty:

  1) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 1) Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia.

  2) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 2) Ogłoszenia:
  a) Kierownik robót elektrycznych:
  • Dane wskazane w Wykazie Personelu zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia.
  • Kopia uprawnień budowlanych.
  • Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
  • Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe (np. referencje).
  b) Pracownicy posiadający uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych:
  • Dane wskazane w Wykazie Personelu zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia.
  • Kopia certyfikatów instalatorów w zakresie OZE wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

  3) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 3) Ogłoszenia:
  • Wykaz Robót zgodnie z zał. nr 4.
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia np. w postaci referencji.

  4) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 4) Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia.

  5) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 5) Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia.

  6) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 6) Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia.

  7) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 7) lit. a) Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 4.

  8) Warunek określony w cz. VI pkt 1 ppkt 7) lit. b) Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia.

  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można pozyskać dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1) w sposób w nim wskazany – to Wykonawca składa do oferty ich odpowiedniki pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.

  4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  5. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.

  6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.

  7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).

  8. Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.

   

  VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie, w tym poprzez Bazę Konkurencyjności.

  2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131 001, mail: r.wasik@kobexstal.pl

  3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 25.04.2023 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do upływu dnia 08.05.2023 r.

  4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.

  IX. Wymagania dotyczące wadium.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania wadium.

  X. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną lub przesłana poprzez portal Baza Konkurencyjności.

  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
  • Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
  • Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
  • Adnotacja o treści: Oferta w odpowiedzi na Ogłoszenie o Zamówieniu nr 1/IR/IV/2023

  3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone według takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

  5. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

  7. Niniejsze postępowanie może w każdym czasie ulec unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi, a także z innych powodów istotnych dla Zamawiającego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawców.

  8. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

  9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w cz. VII pkt 8 Ogłoszenia.

  XI. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.05.2023 r. do godz. 10:00.

  2. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

  3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  XII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty.

  1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.

  2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.

  3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia, jak również nie ujęte w nim, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące w postaci wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych, działań formalno-prawnych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) instalacji objętej Zamówieniem.

  XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.

  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami (K):

  Warunki punktowania zgłoszeń, dotacja 1 IR IV 2023

  2. Liczba punktów za poszczególne kryteria dla każdego rodzaju materiałów składającego się na Zamówienie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

  P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)

  3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

  4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z regułami wynikającymi z pkt 1 i 2.

  XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  Zgodnie z zapisami wzoru umowy (zał. nr 6 do Ogłoszenia).

  XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami Ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia na portalu Baza Konkurencyjności, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, w tym oferowaną cenę lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.

  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.

  3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6 do Ogłoszenia po dokonaniu niezbędnych uzupełnień wynikających z złożonej przez Wykonawcę oferty.

  4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  5. Zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6 do Ogłoszenia umowa może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, określonych w pkt 6.5.2 ppkt 20 Wytycznych za zgodą Zamawiającego w formie aneksu.

  XVI. Załączniki.
  Integralną część Ogłoszenia stanowią następujące dokumentów:
  1) Formularz ofertowy Wykonawcy – wzór.
  2) Oświadczenie Wykonawcy – wzór.
  3) Wykaz Personelu – wzór.
  4) Wykaz Robót – wzór.
  5) Klauzula informacyjna RODO.
  6) Umowa – wzór.
  7) Dokumentacja Projektowa (Projekt wykonawczy zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 318,23 kW (moc wprowadzana do sieci do 180,38kW) na dachu budynku produkcyjno – biurowego F.P.H.U KOBEX w miejscowości Kamień” i uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zawarte w piśmie znak RS-17/70806KP22/IX-235/11/2022 z dnia 16.11.2022 r.).