Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się w ciągu 24h!

  Jestem zainteresowany:

  Hale staloweKonstrukcje stalowePłyty elewacyjneŚwietlikiKonstrukcje pod PVBlachowniceInne

  Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz ją wycofać. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobex sp. z o.o..

  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 04.11.2022r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia dotyczącego zakupu następujących materiałów:

  1) Elementy zimnogięte

  2) Elementy gorącowalcowane

  3) Elementy złączne

  4) Farba poliuretanowa dla środowiska C2 – 3740 litrów i 400 litrów rozcieńczalnika do nawierzchni

  w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano oferty firm:

  1) Elementy zimnogięte:

  Pruszyński Sp. z o.o.

  Sokołów ul. Sokołowska 32B, 05-806 Komorów

  Cena: 285 754, 64 zł netto

   

  2) Elementy gorącowalcowane:

  ArcelorMittal Distribution solutions Poland Sp. Z o.o.

  Ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice

  Cena: 2 158 705,00 zł netto

   

  3) Elementy złączne:

  APM Polskie Śruby Piotr Drózd S. J.

  Radom ul. Staromiejska 6A

  Cena: 90 118,58 zł netto

   

  4) Farba poliuretanowa z rozcieńczalnikiem:

  Multifarb Sp. z o.o.

  Ul. Handlowa 4, 35-10 Rzeszów

  Cena: 100 002,00 zł netto

   


  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

   

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 30.09.2022r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/IR/IX/2022

   

  1. Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ogłoszenia.
   3) „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
   4) „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
   5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
   6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

   

  III. Opis przedmiotu Zamówienia.

  1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup następujących materiałów o wskazanych parametrach i cechach, w tym jakościowych (podane wartości należy traktować jako minimalne, chyba że inaczej zastrzeżono), odpowiednio udokumentowanych:
  1) Elementy zimnogięte zgodnie z zał. nr 5a do Ogłoszenia (Wykaz Elementów Zimnogiętych) z gotowymi otworami wykonanymi według zał. nr 5b do Ogłoszenia (Rysunki Elementów Zimnogiętych).
  2) Elementy gorącowalcowane zgodnie z zał. nr 6 do Ogłoszenia (Wykaz Elementów Gorącowalcowanych).
  3) Elementy złączne zgodnie z zał. nr 7 do Ogłoszenia (Wykaz Elementów Złącznych).
  4) Farba poliuretanowa dla środowiska C2 – 3740 litrów i 400 litrów rozcieńczalnika do nawierzchni.

  2. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z dostawą przedmiotu Zamówienia. Wszelkie koszty dotyczące rozładunku, w tym zapewnienia odpowiedniego do tego miejsca i sprzętu ponosi Zamawiający

  3. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z opisem przedmiotu Zamówienia.

  4. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia:
  1) 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej).
  2) 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy.
  3) 44531400-5 Śruby

   

  IV. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
   1) Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.
   2) Zakończenie (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia) – nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt 1.
  3. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, określonych w pkt 6.5.2 ppkt 20 Wytycznych za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
  4. Miejsce realizacji dostaw: miejsce wskazane przez Zamawiającego pod adresem określonym w cz. I Ogłoszenia.

   

  V. Warunki wykonania Zamówienia.

  1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do dostawy przedmiotu Zamówieniem.
  2. Czynności, o których mowa w pkt 1 zostaną wykonane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pod adresem określonym w cz. I Ogłoszenia.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
  4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonych elementów i ich zgodność z przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego, a także za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.

   

  VI. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
   1) Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
   a) Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
   b) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 Wytycznych, przez co rozumie się:

  2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia.

  2.Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.

  3.Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

  4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:

  1) Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – powinno być dołączone do oferty – dotyczy konsorcjum.

  2) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

  3) Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem – dotyczy konsorcjum.

  4) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.

  5) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy – dotyczy konsorcjum.

  6) Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 1).

  7) Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) musi samodzielnie spełniać w przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.

  8) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  9) W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców – członków konsorcjum.

  10) Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

   

  VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.

  1.Wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

  2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:
  1) W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3 i pkt 4.

  2) W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) i ppkt 2) Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można pozyskać dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1) w sposób w nim wskazany – to Wykonawca składa do oferty ich odpowiedniki pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.

  4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  6. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.

  7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.

  8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).

  9.Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.


  VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie, w tym poprzez Bazę Konkurencyjności.
  2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131 001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
  3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 14.10.2022 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do upływu dnia 21.10.2022 r.
  4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.

   

  IX. Wymagania dotyczące wadium.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania wadium.

   

  X. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną lub przesłana poprzez portal Baza Konkurencyjności.
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

   

  XI. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 02.11.2022 r. do godz. 10:00.
  2. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
  3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  XII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty.

  1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.
  2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.
  3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące związane z przedmiotem Zamówienia.

   

  XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami (K):

  tabela określająca kryterium wyboru wykonawcy do dotacji 1/ IR/ IX / 2022

  2. Liczba punktów za poszczególne kryteria dla każdego rodzaju materiałów składającego się na Zamówienie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

  P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2)

  3. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy odrębnie dla każdej części Zamówienia zgodnie z podziałem wskazanym w cz. II pkt 6 Ogłoszenia, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z regułami wynikającymi z pkt 1 i 2.

   

  XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  Nie dotyczy.

   

  XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami Ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia na portalu Baza Konkurencyjności, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, w tym oferowaną cenę lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
  3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty względem każdej z części Zamówienia zgodnie z podziałem wskazanym w cz. II pkt 6 Ogłoszenia, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia po dokonaniu niezbędnych uzupełnień wynikających z złożonej przez Wykonawcę oferty.
  4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  5. Zamawiający dopuszcza udzielenie zaliczki na podstawie indywidualnych ustaleń z Wykonawcą w wysokości nie większej niż 25% wartości wynagrodzenia netto wynikającego z Oferty.

   

  XVI. Załączniki.

  Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:

  1) Formularz ofertowy Wykonawcy.

  2) Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.

  3) Wzór umowy.

  4) Klauzula informacyjna RODO.

  5) Elementy Zimnogięte:
  a) Wykaz Elementów Zimnogiętych.

  b) Rysunki Elementów Zimnogiętych.

  6) Wykaz Elementów Gorącowalcowanych.

  7) Wykaz Elementów Złącznych.

  8) Odpowiedzi na pytania oferentów