Contact form

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się w ciągu 24h!

  I am interested in:

  Steel hallsSteel structuresFacade panelsSkylightsStructures for PVTinfoilsOther

  You consent to the processing of your personal data. You can withdraw it at any time. The administrator of your personal data is Kobex sp. z o.o..

  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

   

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 eng
  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.
  Kamień, 28.02.2023r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania dotyczącego
  zakupu specjalistycznego oprogramowania tworzącego zautomatyzowane środowisko
  serwerowo-klienckie z systemem komunikacji z klientami i możliwością zarządzania
  projektami o automatycznej realizacji procesu projektowego przy użyciu przetwarzania
  danych cyfrowych BIM, w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne budownictwo –
  wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
  oparciu o poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń
  wyników prac B+R” osi priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Postępowanie przetargowe jest
  prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w „Wytycznych w zakresie
  kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
  2014-2020” z dnia 21.12.2020 r.

  W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:

  Multimedia Communication Sp. z o.o.
  Ul. Kustronia 4, 30-433 Kraków

   

   

   


  logo Funduszy europejskich, RP, PARP, UE

   

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

  Kamień, 23.01.2023r.

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/IR/I/2023

   

  I. Dane dotyczące Zamawiającego.

  Nazwa: KOBEX Sp. z o.o.

  Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

  KRS: 0000935677

  NIP: 5170421105

  REGON: 520570829

  Telefon: (15) 838 10 16

  E-mail: biuro@kobexstal.pl

  Strona internetowa: http://www.kobexstal.pl

  II. Informacje ogólne.

  1. Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu specjalistycznego oprogramowania tworzącego zautomatyzowane środowisko serwerowo-klienckie z systemem komunikacji z klientami i możliwością zarządzania projektami o automatycznej realizacji procesu projektowego przy użyciu przetwarzania danych cyfrowych BIM (Zamówienie) w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r. (Wytyczne).

  2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 ustawy kodeks cywilny, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego Ogłoszenia o Zamówieniu, a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez rozstrzygnięcia. Wykonawcom nie przysługuje uprawnienie do roszczenia o zwrot ewentualnych kosztów z tytułu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, w tym związanych z przygotowaniem ofert.

  4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

  6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

  7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
  1) „Zamawiający” – KOBEX Sp. z o.o.
  2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ogłoszenia.
  3) „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
  4) „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
  6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

  III. Opis przedmiotu Zamówienia.

  1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup specjalistycznego oprogramowania tworzącego zautomatyzowane środowisko serwerowo-klienckie z systemem komunikacji z klientami i możliwością zarządzania projektami o automatycznej realizacji procesu projektowego przy użyciu przetwarzania danych cyfrowych BIM (Zamówienie Oprogramowania) zgodnie z wymaganiami i funkcjonalnościami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 5) i wynikającymi z przykładowych projektów stanowiących zał. nr 6, umieszczonych pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1z_oIRTZDtScAN5UzWh8RiLegbjtuoFbK/view?usp=share_link

  2. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów związanych z Przedmiotem Zamówienia.

  3. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i przykładowymi projektami.

  4. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

  IV. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy. 2) Zakończenie – moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia – nie później niż 40 tygodni od dnia zawarcia umowy.

  2. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt 1.

  3. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach określonych w pkt 6.5.2 ppkt 20 Wytycznych za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.

  V. Warunki wykonania Zamówienia.

  1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, analitycznych, koncepcyjnych i wdrożeniowych niezbędnych do wykonania Zamówienia, przez co rozumie się w szczególności jego prawidłowe działanie w pełnym wymaganym zakresie.

  2. Wszelkie utwory wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Zamówienia będą wolne od wad, a także praw osób trzecich.

  3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, z uwzględnieniem zapisów wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX” wraz z załącznikami, który zostanie przekazany do wglądu po zawarciu Umowy.

  VI. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1) Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:

  a) Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
  b) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 Wytycznych, przez co rozumie się:
  • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia.

  2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.

  3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

  4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:

  1) Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – powinno być dołączone do oferty – dotyczy konsorcjum.
  2) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
  3) Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem – dotyczy konsorcjum.
  4) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.
  5) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy – dotyczy konsorcjum.
  6) Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 1).
  7) Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) musi samodzielnie spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.
  8) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.
  9) W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców – członków konsorcjum.
  10) Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

  VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.

  1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

  2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:

  1) W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3 i pkt 4.
  2) W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) i pkt 2 Ogłoszenia – Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można pozyskać dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) w sposób w nim wskazany – to Wykonawca składa do oferty ich odpowiedniki pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.

  4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  5. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.

  6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.

  7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).

  8. Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.

  VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  1. Zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie do osób wskazanych do kontaktu i/lub poprzez Bazę Konkurencyjności.

  2. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131 001, mail: r.wasik@kobexstal.pl

  3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 08.02.2023 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do upływu dnia 15.02.2023 r.

  4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.

  IX. Wymagania dotyczące wadium.

  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów.

  X. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną albo przesłana poprzez portal Baza Konkurencyjności.
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

  • Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
  • Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
  • Adnotacja o treści: Oferta w odpowiedzi na Ogłoszenie o Zamówieniu nr 1/IR/I/2023

  3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone według takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

  5. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

  7. Niniejsze postępowanie może w każdym czasie ulec unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi, a także z innych powodów istotnych dla Zamawiającego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawców.

  8. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

  9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem zastosowania postanowień zawartych w cz. VII pkt 8 Ogłoszenia.

  XI. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub poprzez Bazę Konkurencyjności do dnia 24.02.2022 r. do godz. 10:00.

  2. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

  3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  XII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty.

  1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.

  2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.

  3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania.

  XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.

  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującym kryterium (K):

  Kryterium wyboru oferty ujęte w tabeli do przetargu 1/IR/I/2023

  2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów zgodnie z pkt 1.

  Liczba punktów zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty:

  P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2)

  XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  Nie dotyczy.

  XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami Ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia na portalu Baza Konkurencyjności, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.

  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.

  3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia po dokonaniu niezbędnych uzupełnień wynikających z złożonej przez Wykonawcę oferty.

  4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności.

  XVI. Załączniki.

  Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:
  1) Formularz ofertowy Wykonawcy
  2) Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.
  3) Wzór umowy.
  4) Klauzula informacyjna RODO.
  5) Opis Przedmiotu Zamówienia.
  6) Przykładowy projekt konstrukcji stalowej i obudowy
  Link: https://drive.google.com/file/d/1z_oIRTZDtScAN5UzWh8RiLegbjtuoFbK/view?usp=share_link